ေက်ာက္ကပ္အစားထုိးကုဂုိဏ္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ဖမ္းဆီးမိ

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ အုိင္တီပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရာ ဂူရ္ဂါအြန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆင္းရဲသား အလုပ္သမား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ လွည့္စား ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေက်ာက္ကပ္မ်ားတရား မ၀င္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်အစားထုိး ကုသ ေပးေနေသာ ဂုိဏ္းတစ္ဂုိဏ္းကုိမၾကာမီ က ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဂူရ္ဂါအြန္သုိ႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေခၚေဆာင္လာေသာ အိႏၵိယေျမာက္ ပုိင္းေဒသတစ္၀န္း ဆင္းရဲသားမ်ားထံမွ ေက်ာက္ကပ္မ်ားကုိ ေခတ္အမီဆံုး လွ်ဳိ႕၀ွက္ခြဲစိတ္ခန္းရွိသည့္ အိမ္တစ္အိမ္ တြင္ ထုတ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အပါအ၀င္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ေသာ ေက်ာက္ကပ္လူနာမ်ားအား ကုိးႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္ကပ္ အစားထုိး မႈအႀကိမ္ေပါင္း ၄၀၀၊ သုိ႔မဟုတ္ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂူ႐ူဂါအြန္ၿမိဳ႕ ရဲမ·းႀကီးက ¸င္ဒူစတန္ တိုင္း(မ္)သတင္းစာကိုေျပာသည္။

ကမၻာတစ္၀န္း ေက်ာက္ကပ္အစား ထုိးမည့္ လူနာမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာ ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္မ်ား တရား မ၀င္ထုတ္ယူအစားထုိးကုသမႈဆုိင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမုိတင္းက်ပ္ ေရးအတြက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံထုတ္ သတင္း စာမ်ားက ေဆာ္ၾသခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးဘက္၀န္ထမ္း ေပါင္း ၅၀ အထိ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာက္ကပ္ေမွာင္ခုိဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ဆရာ၀န္မွာ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ေျပးသြား ၿပီဟု ထင္ရသည္။

ဂူရ္ဂါအြန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ရရာအလုပ္လုပ္ရန္ ေန႔စဥ္ေရာက္လာသူမ်ားအား ႐ူပီး ၅၀ç၀၀၀ (ေဒၚလာ ၁ç၂၅၀) ေပး၍ ေက်ာက္ကပ္မ်ား ၀ယ္ယူၾကၿပီးေနာက္ လူနာမ်ားအား ေစ်းဆယ္ဆတင္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

No comments: