စင္ကာပူမွ New ez-Link Card။


New ez-Link Card ကို ERP(Electronic Road Payment)အတြက္၊ ကားရပ္နားခအတြက္၊ အစားအစာတစ္ခုခု၀ယ္ရန္၊ ဒါမွမဟုတ္ တကၠစီငွားရမ္းခေပးရန္ အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ စင္ကာပူု LTA (Land Transport Authority) က ခရီးသြားျပည္သူ ၁၀၀၀၀ ကို ၂၉ ၾသဂုတ္လမွ ၂၈ ေအာက္တိုဘာလအထိ ၄င္းကဒ္ကို စမ္းသပ္သံုးစြဲရန္ အလိုရိွေနသည္။ အကယ္၍ လူၾကီးမင္းတို႕မွ အဲ့ဒီ ကဒ္ကိုစမ္းသပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ Transit Link Ticket Offices ႏွင့္ MRT stations ေတြမွာ ေလွ်ာက္လို႔ရပါသည္။
စင္ကာပူတြင္ လက္ရိွ ez-link Card ၁၀ သန္းခန္႕ မွာ ခရီးသြားမ်ား အၾကား လည္ပတ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ LTA မွ ယခုထုတ္ေ၀ေတာ့မည့္ ကဒ္အသစ္အတြက္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၀၀ သန္း အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း LTA မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား သြားသည္။
Source: ST

No comments: