လူ၏တံေတြးသည္ဒဏ္ရာမ်ားကုိလ်င္ျမန္စြာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္။

လူ၏တံေတြးသည္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ေရာဂါရွာေဖြေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕ကေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းအေမရိကန္ႏိုင္ငံဇီ၀ေဗဒဆုိင္ရာ စမ္းသပ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အစည္း(အက္ဖ္ေအအက္စ္အီးဘီ)ကထုတ္ေ၀သည့္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္တြင္ဗုဒၶဟူးေန႔က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ပ႐ုိတင္းဓာတ္ အနည္းငယ္ပါ၀င္သည့္ လူတို႔၏မူပိုင္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ တံေတြးသည္ဘက္တီးရီးယားပုိးမႊားမ်ားကုိ ေသေက် ပ်က္စီးေစၿပီး ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါေလ့လာမႈအရ တံေတြးသည္ နာတာရွည္ ေရာဂါျဖစ္သည့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ အျခားအစာ မေၾကေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား အပါအ၀င္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အပူေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည့္အျပင္ ၎င္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားသည္အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားရသည့္ ေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္အျခားေရာဂါမ်ားကုိပါ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မည့္အေကာင္းဆံုး ပဋိဇီ၀ပစၥည္းအျဖစ္ အသုံး၀င္လာႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆရသည္။ လူအမ်ားခံစားရသည့္ ေျခေထာက္တြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေ၀ဒနာရွင္မ်ားခံစား ရရွိတတ္သည့္ အပူေလာင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည့္ ထိခိုက္
ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မည့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ခုကုိ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈအား ပထမဆံုးထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသူ မင္န္ႏိုေအာ့တ္ေဟာ့ဖ္က ေျပာၾကားသည္။
Source: Mirror

No comments: