အ၀လြန္ျခင္းႏွင္႕ ေခါင္းကိုက္ေ၀ဒနာ ဆက္စပ္။

အ၀လြန္ျခင္းသည္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သည့္ (ဦးယဥ္းနာ) ေ၀ဒနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း အေမရိကန္သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္သည္။ အ၀လြန္ျခင္းႏွင္႕ ေခါင္းကိုက္ေ၀ဒနာ ဆက္စပ္ေလ့လာ သုေတသနျပဳခ်က္ အသစ္တစ္ရပ္အရ အ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးေစၿပီး ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးမႈပိုမို မ်ားျပားေစေၾကာင္း ၄င္းတို႔က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
အခြင့္အလမ္း အ၀လြန္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သာမန္ထက္ပိုမ်ား ေနသူမ်ားသည္ ပံုမွန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသူမ်ားထက္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ေ၀ဒနာခံစားရမႈ ႏွစ္ဆနီးပါးမွ် အခြင့္အလမ္းရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏သုေတသနျပဳခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႔ရာတြင္ အ၀လြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ဦးေခါင္း ကိုက္ျခင္းေ၀ဒနာ သက္သာမႈမွာ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ အ၀မလြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။
Source: MMAL

1 comment:

phung bella said...

hi impressive blog.
We have a big website to sale cars online throughout Myanmar. Please visit us back at: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_phung&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog