ေယာက္်ားအားသန္ေဆးနဲ႔ နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းမႈဆက္စပ္။

ေယာက်္ားသဘာဝ ပန္းေသပန္းညွဳိးေပ်ာက္ေဆးမ်ားျဖစ္ေသာ Viagra ၊ Cialis ႏွင့္ Levitra ေဆးဝါးမ်ားနွင့္ နားအၾကားခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအႏၱရာယ္တို႔ ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးအုပ္ခ်ဳပ္စီမန္ေရး အဖြဲ႔ၾကီးကသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ရုတ္တရက္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသြားပါက မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကိုလည္း ညြန္ၾကားထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ေဆးဝါးမ်ားမွီဝဲျပီးပါက အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္လာသည္။
Source: Phatpa

No comments: