စိတ္မခ်ရတဲ့ ကြန္ဒံုးေတြအသိမ္းခံရ။

ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းနွင့္ HIV ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ ေတာင္အာဖရိကအစိုးရကႏွစ္စဥ္ ကြန္ဒံုးသန္း ၄၀၀ ကို အခမဲ႔ျဖန္႔ေဝေပးေနသည္။
သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက Kohrs Medical Supply မွအစိုးရထံေပးသြင္းေနေသာ ကြန္ဒံုးမ်ားသည္ စိတ္ခ်ရမႈမရွိေၾကာင္း စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခဲ့၍ ျပန္ရုပ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ျပီးခဲ့ေသာ ဩဂုတ္လကလည္း Zalatar ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ ကြန္ဒံုးသန္း ၂၀ ကိုစိတ္မခ်ရ၍ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ဘူးသည္။
ေတာင္အာဖရိကတြင္ HIV ေရာဂါစြဲကပ္ေနသူေပါင္း ၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အစိုးရကမူ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ Source: Phatpa

No comments: