အ္ိပ္ေရးမဝတဲ့ ဦးေဏွာက္ စိတ္ေျခာက္ျခားႏိုင္။

အိပ္စက္နားေနမႈမရရွိပါက လူ၏ဦးေႏွာက္သည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျပီး စိတ္လႈပ္ရွားမႈလြန္ကဲတတ္ေၾကာင္းကို ဦးေႏွာက္ scans ျဖင့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္ဟု အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းစမ္းသပ္ခံမ်ားကို ၃၅ နာရီၾကာမအိပ္စက္ေစပဲ functional magnetic resonance imaging (FMRI) ျဖင့္စမ္းသပ္ၾကည့္ရာတြင္ ဦးေႏွာက္တြင္ေသြးလည္ပတ္ စီးဆင္းမႈႏွင့္ ဦးေႏွာက္၏မည္သည့္အစိပ္အပိုင္း အတက္ၾကြဆံုးျဖစ္သည္ တို႔ကို စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။
စိတ္လႈပ္ရွားမႈဆို္္င္ရာ ဦးေႏွာက္တြင္းမွ တုန္႔ျပန္မႈအစိပ္အပိုင္း amygdale သည္ပို၍ ျပင္းထန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၎ေတြ႔ရွိမႈမွလည္း အိပ္စက္မႈႏွင့္ စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ကစဥ္ကလ်ားျဖစ္မႈကို ဆက္စပ္မႈကို အခုသုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္က မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ Source: Phatpa

No comments: