အေမရိကန္ေတြ နကၡတ္ေဗဒင္ကို ယံုၾကည္ၾကသည္

အေမရိကန္လူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ ထာ၀ရဘုရားကုိ ယံုၾကည္ၾကၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ား အေရအတြက္ကလည္း အာကာသတြင္းမွ အမ်ဳိးအမည္မသိ ယာဥ္ပ်ံမ်ား၊ မာရ္နတ္ႏွင့္ တေစၦမ်ား အမွန္တကယ္ရွိၾကသည္ဟု ယူဆ ၾကေၾကာင္း လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းတစ္ခုက အဂၤါေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီး အေမရိကန္ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ၾကၿပီး ထုိ႔ထက္ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့နည္းသည့္ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက တန္ခုိးျပာဋိဟာမ်ားကုိ ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း ဟဲရစ္အြန္လုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၃ ရက္ ေန႔မ်ားအၾကား အရြယ္ေရာက္ၿပီး အေမရိကန္ ၂ç၄၅၅ ေယာက္အား ေမးျမန္း မႈျပဳခဲ့ရာတြင္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ နတ္မိမယ္ တုိ႔ရွိသည္ကုိ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ၿပီး ၁၀ ေယာက္တြင္ ေျခာက္ေယာက္ေက်ာ္တုိ႔က ငရဲႏွင့္ မာရ္နတ္ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

ဒါ၀င္၏ သီအုိရီျဖစ္သည့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကုိ ယံုၾကည္ၾကသူ ၄၂ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိၿပီး လူသားကုိ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ လူမ်ားမွာ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ဘာသာေရးယံုၾကည္သူ အေမရိကန္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအနက္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၎င္းတုိ႔ အလြန္ဘာသာတရား ကုိင္း႐ိႈင္းသည္ဟု ေျပာၾကၿပီး ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက အေတာ္အတန္ကုိင္း႐ႈိင္း သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

သေဘာထားစစ္တမ္း ေကာက္ခံရ သူမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုတုိ႔က အာကာသမွ အမ်ဳိးအမည္မသိ ယာဥ္ပ်ံမ်ား၊ စုန္း ကေ၀မ်ားႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္တုိ႔ကုိ ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Source:MMTimes

No comments: