အနာဂတ္စြမ္းအင္အတြက္ အသံုး၀င္သည့္ Paper battery

ေျပာင္းလြယ္ညြတ္လြယ္ေသာ ဘက္ထရီအခ်ပ္လႊာမ်ားသည္ လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္ကိရိယာမ်ား၏ စြမ္းအင္လိုအပ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုေတသီမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။ ၎သုေတသီတို႔က စာပို႔တံဆိပ္ေခါင္းတစ္ခုထက္ အနည္းငယ္သာႀကီးေသာ အလင္းေရာင္တစ္ခုကို ေပးနုိ္င္သည့္ ၂.၃ ဗို႔ရွိ နမူနာပစၥည္းတစ္ခု ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း သုေတသီတုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စကၠဴ ၅၀၀ ပါ အထုတ္အရြယ္အစားရွိ ဘက္ထရီထုတ္လုပ္နုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ကားဘက္ထရီအျဖစ္ သံုးနုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

သမားရိုးက်ဘက္ထရီကဲ့သို႔ စြမ္းအင္သိုေလွာင္ထားနုိင္ေသာ ဘက္စံုရစကၠဴဘက္ထရီ ထုတ္လုပ္မႈသုေတသီမ်ားက ၎စကၠဴဘက္ထရီမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္စြမ္းအားမ်ား အသံုးျပဳမႈအတြက္ စြမ္းအင္ရုတ္ခ်ည္းေပါက္ကြဲမႈ ထုတ္ေပးနုိ္င္စြမ္းရွိေသာ လ်ပ္သိုတစ္ခုကဲ့သို႔လည္း အသံုးျပဳနုိင္မည္ဟုဆုိသည္။

သမားရိုးက်ဘက္ထရီမ်ားတြင္ သီးျခားအခန္းငယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း စကၠဴဘက္ထရီမ်ားသည္ ဘက္ထရီအစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို တစ္ခုတည္းေသာ တည္ေဆာက္မႈပံုစံျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားသည္။ ပို၍စြမ္းအားျပည့္၀ေစသည္။

Source:phatpa

No comments: