တရုတ္လုပ္ သြားတိုက္ေဆး အခ်ိဳ႕တြင္ အသက္အႏၱရာယ္ ရိွ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေန။


အရည္အတြက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရိွေသာ တရုတ္လုပ္သြားတိုက္ ေဆးမ်ားတြင္ အသက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ စတိုးဆိုင္မ်ား မွ ဖယ္ရွားျပစ္ လိုက္ေၾကာင္း ေအပီ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒိုမီနီကန္ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ သြားတုိက္ေဆးမ်ား တြင္ Diethylene glycol ေခၚဓာတုပစၥည္း တစ္မ်ိဳးပါ၀င္ ေနေၾကာင္း ေမလ ၁၈ရက္ ကသိရိွျပီးေနာက္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား သည္ “Excel” ႏွင့္ “Mr. Cool” ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ကို လိုက္လံ ရွာေဖြလွ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

Source: AP

No comments: