မျပီးဆံုးေသးေသာ ကမၻာေပၚရိွ အသက္ရွည္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ညီလာခံၾကီး ျပန္လည္ စတင္ေတာ့မည္။


ဒီေန႕ မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေခတၱ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ထုိညီလာခံကို ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႕မွာ ျပန္လည္က်င္းပ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ျပီးေတာ့ သူက ဒီညီလာခံသည္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျပန္သည္။

No comments: