အ၀လြန္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နည္း။

အ၀လြန္ေရာဂါ ကုသမႈကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ မတ္တတ္အေနအထားရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာအလုပ္ခံုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းက၀န္ထမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း ေလ့က်င့္ခန္းကိုျပဳလုပ္ေစႏိုင္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအလုပ္ခုံကုိ တီထြင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာ နယူးေယာ့ခ္ရွိ ေမယိုကလင္းနစ္ကမူ ၎င္းကအ၀လြန္သူမ်ားအား တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္ ၃၀ က်ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုက္သည္။ အဆိုပါ မတ္တတ္အေနအထားရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ အလုပ္ခံုကို စမ္းသပ္ရာတြင္ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ပါ၀င္သံုးစြဲခဲ့သူ ၁၅ ဦးမွာ တစ္နာရီလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၉၁ ကယ္လိုရီ မိမိတုိ႔ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ေလာင္ကြၽမ္းေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Source: MMTimes

2 comments:

Nay Nay Naing said...

သံုးၾကည့္မွနဲ ့တူတယ္.. လူက သိပ္၀ေနတယ္လို ့ခံစားေနရတယ္. :D..

Mr. Programmer said...

haha. me too:P