အလုပ္လုပ္မွေတာ့ လစာရမွာေပါ့။

ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ေရးထားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မွာ က်ေနာ္အတြက္ ထူးစမ္းဖြယ္ရာ ျဖစ္လို႕တင္ျပလိုက္ရပါသည္
အမွန္ျဖစ္သင့္သည္မွာ "ေက်ာင္းတက္ရင္း လစာရမည့္" ဟုထင္ပါသည္။


Source: Yangon Times

No comments: