ေန႔စဥ္အခ်ိဳရည္ တစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုေသာက္သူမ်ား နွလံုးေရာဂါရနုိင္

ပံုမွန္ေသာက္သံုးေနက် သို႔မဟုတ္ ဓါတ္စာအျဖစ္နွင့္ပဲျဖစ္ေစ တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိဳရည္မ်ား တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ေသာက္ပါက နွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အႏၱရာယ္တိုးပြားလာေစနုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္သုေတသန ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္က တင္ျပထားသည္။

ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈ ေရာဂါလကၡဏာစုမ်ားျဖစ္သည့္ ခါးအင္မတန္ တုတ္လာမႈ၊ေသြးဖိအား ျမင့္တက္လာမႈနွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္လာနုိင္သည့္အေၾကာင္း တုိးပြားလာမႈနွင့္ နွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွတဆင့္ ယခုကဲ့သို႔ နွလံုးေရာဂါအႏၱရာယ္ ပို၍ျဖစ္လာနုိ္င္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎သုေတသနသည္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္မွစ၍ Framinghan Heart Study (FHS) ဟုသိထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ မူလစမ္းသပ္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျမးျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ တတိယမ်ိဳးဆက္အထိ ေရာက္ရွိေနသည္။

အဆုိပါ ေလ့လာမႈျပဳခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ မခံရမီက နွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာေရာဂါ CVD သို႔မဟုတ္ နွလံုးထိခုိက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေလျဖတ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ထင္ထင္ေပၚေပၚ မရွိခဲ့ၾကေခ်။

FHS က ၎တို႔ကို ကာလအတန္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ FHS သည္ ယခု National Heart၊ Lung and Blood Institute NHLBI ဟု သိထားသည္။ National Heart Institute ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ေအာက္တြင္ စတင္သုေတသနျပဳခဲ့သည္။

တရက္လွ်င္ တႀကိ္မ္ထက္ပို၍ အေဖ်ာ္ယမကာရည္မ်ား ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈ ေရာဂါလကၡဏာစု ျဖစ္ေပၚမႈ အႏၱရာယ္ တုိးပြားနုိင္ေၾကာင္း၊ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ေဘာ့စတြန္တကၠသုိလ္မွ အဆုိပါ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၀င္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ Ramachandran Vasan က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေလ့လာမႈတြင္ လူေပါင္း ၉၀၀၀ ပါ၀င္ၿပီး လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ ေယာက်ၤား၊မိန္းမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေလးနွစ္တာကာလတြင္ အခ်ိိန္သံုးမ်ိဳး ခြဲျခား၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ပထမေလးနွစ္တာ ကာလတြင္း သုေတသနျပဳလုပ္မႈ၌ ပါ၀င္သူမ်ားတြင္ အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုေသာက္သူမ်ားသည္ ထို႔ထက္ေလ်ာ့နည္းစြာ ေသာက္သူမ်ားထက္ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈ ေရာဂါလကၡဏာစုမ်ား ၄၈ ရာခုိင္နႈန္း ပို၍ျဖစ္ပြားနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ေနာက္ထပ္ေလးနွစ္တာကာလ ဆက္လက္ေလ့လာစမ္းသပ္မႈအရ ပထမအေျခခံ ေလးနွစ္တာကာလအတြင္း အဆုိပါဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈေရာဂါ လကၡဏာစု မျပခဲ့သူမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္အခ်ိဳရည္တစ္ႀကိမ္နွင့္အထက္ ေသာက္သံုးသူမ်ားအနက္ ၄၄ ရာခုိင္နႈန္းမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၎ေရာဂါလကၡဏာစု ခံစားရမည့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အဆုိပါ အႏၱရာယ္ေတြ႔ရွိခ်က္ လကၡဏာမ်ားမွာ-
၃၁ ရာခုိင္နႈန္း ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တုိးလာသည့္ အႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။( စတုရန္းတစ္မီတာ BMI - ၃၀ ကိီလုိဂရမ္)

* ၃၀ ရာခုိင္နႈန္းမွာ ခါးအလံုးအ၀န္းတုိးပြားလာသည့္ အႏၱရာယ္ရွိလာသည္။

*ေသြးေၾကာမ်ားတြင္ striglyeeride မ်ား ျမင့္မားလာမႈ အႏၱရာယ္ ၂၅ ရာခုိင္နႈန္း ရွိလာနုိင္သည္။

သုေတသီမ်ားအေနနွင့္ သီးျခားေလ့လာေရးအုပ္စုမွ ၎တို႔၏ soft drink ေသာက္သံုးမွႈကို ေလ့လာရာ၌ ေန႔စဥ္ ဆုိဒါကဲ့သို႔ အျမွပ္ထေသာအရည္မ်ားကို တစ္ႀကိမ္ထက္မက ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္လည္း အဆုိပါ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈေရာဂါလကၡဏာစုမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ အႏၱရာယ္ ၅၀ ရာခုိင္နႈန္းမွ ၆၀ ရာခုိင္နႈန္းထိ ရွိနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ သုေတသီမ်ားက အစားအေသာက္ စားသံုးမႈ ပံုစံနွင့္ ေရာဂါလကၡဏာဆက္စပ္မႈတို႔ကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေသာက္သံုးေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ခ်ိဳေသာအစားအစာမ်ားကို ပို၍စားသံုးတတ္လာၿပီး insulin မတုိးနုိင္ေသာ အခ်ိဳဓါတ္မ်ား ပို၍မ်ားလာကာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႏၱရာယ္ ပိုရွိလာနုိင္မည္ဟုဆုိသည္။

Source: Phatpa

No comments: