စင္ကာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းစရိတ္ျမွင့္


ပညာေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈကို အထူးျပဳျခင္းသည္ အမ်ိိဳးသားေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စာသင္စရိတ္ႀကီးျမွင့္မႈနွင့္ Goods and Services Taxs GST ျမင့္မားလာမႈဒဏ္ကို ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။

ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ စင္ကာပူတြင္ GST ၇ ရာခုိင္နႈန္း တက္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူအမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသင္တန္းစရိတ္မ်ားမွာ ၁၄ ရာခုိင္နႈန္း တုိးျမွင့္လုိက္သည္ဟုဆုိသည္။

၎နွင့္ နႈိင္းစာပါက နန္ယန္နည္းပညာတကၠသိုလ္နွင့္ စင္ကာပူစီမံခန္႔ခြဲေရး တကၠသိုလ္တုိ႔ကမူ ယခုနွစ္အတြက္ ၎တို႔ေက်ာင္းစရိတ္မ်ား တက္မည္မဟုတ္ဟုဆုိသည္။ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသားတကၠသိိုလ္ NUS က ၎၏ ေက်ာင္းကို တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ စာသင္စရိတ္မ်ား တုိးျမွင့္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

NUS တုိးခ်ဲ႕တကၠသိုလ္ကို ပီနန္လမ္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိရာ Park Mall အေဆာက္အဦးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NUS Extension ၏ လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားကိုမူ ျပင္ဆင္သည့္ ေက်ာင္းစာသင္စရိတ္ ေျပာင္းလဲမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္မတုိင္မီ ေငြသြင္းထားသူမ်ားကိုမူ ယခင္နႈန္းထားအတုိင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပန္လည္၍ ထုတ္မေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ေၾကးသစ္ ေကာက္ခံမႈနွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚလာ ၇၀၀ ထိ သြင္းရေသာ ဘာသာရပ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို ေဒၚလာ ၅၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဒၚလာ ၇၀၀ အထက္ေပးရေသာ သင္တန္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေဒၚလာ ၁၂၀ ေပးေဆာင္ၾကရမႈကို ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်နပ္ၾကဟုဆုိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း NUS Extension က ၎၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာ၌ ယခင္က အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမေပးရဘဲ သင္တန္းတက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းမွနႈတ္ထြက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ အတန္းမတက္ဘဲ ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေနနွင့္ ျပင္ပမွ ဆရာမ်ား ငွားရမ္းရမႈစရိတ္မ်ား၊ သင္တန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အကုန္အက် ခံခဲ့ရေၾကာင္း NUS ကတင္ျပခဲ့သည္။

Source:Phatpa

No comments: