ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ laptop မ်ား ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးနွစ္ကစ၍ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ laptop စီမံခ်က္အရ ယေန႔အခ်ိ္န္တြင္ ၎ laptop ၁၀၀ တန္မ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

တန္ဖုိးနည္း laptop မ်ားကို သန္းနွင့္ခ်ီ ထုတ္လုပ္နုိင္ရန္အတြက္ handware ထုတ္လုပ္သူမ်ားက လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စတင္၍ ထုတ္လုပ္ေနၾကသည္။

အဆုိပါ စီမံခ်က္ကို စတင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းက ပထမဦးစြာ လုိအပ္သည့္ laptop သံုးသန္းအတြက္ အမွာစာမ်ား ေပးထားသည္။

ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ေသာ laptot မ်ားကို ၂၀၀၇ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဖြံြံံ႔ၿဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားမွ ကေလးမ်ား လက္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း software မ်ားကုိမူ ေရးရန္လုိအပ္ေသးေၾကာင္း ကေလးတစ္ေယာက္ laptot တစ္လံုး စီမံခ်က္ အဖြ႔ဲအစည္းမွ solftwar ထုတ္လုပ္မႈ အႀကီးအကဲ Walter Bender က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: Phatpa

No comments: