ကေလးေတြ စကားေျပာတတ္မႈကို ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္တစ္ခုနဲ႔သိနုိင္

လူမ်ားမည္သို႔ စကားေျပာဆိုတတ္လာၾကေၾကာင္း ကေလးငယ္တစ္ဦးက ေဖၚထုတ္ျပသေပးနုိင္သည့္ နည္းလမ္းကဲ့သို႔ ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္ တစ္ခုျဖင့္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ အသံမ်ားကိုလည္း အဓိပၸါယ္ေဖၚထုတ္ေပးနုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက ကမာၻ႔ဘာသာစကား အားလံုးရွိ အသံမ်ားကို သိနုိင္စြမ္း ရွိသည္ဆုိေသာ အယူအဆနွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိစရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၏ ဦးေဏွာက္တြင္လည္း ဘာသာစကားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိဥာဏ္မည္မွ်ေရာက္သည္။

၎ဘာသာစကားနွင့္ ပတ္သက္သည့္အသိပညာ မည္မွ် ၎ကေလးက ရရွိသည္ဆိုေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္ သင္ၾကားေလ့လာမႈစနစ္ျဖင့္ ရွင္းျပနုိင္ေၾကာင္း ကာလီဖုိးနီးယား ပါလီအယ္ဖုိရွိ စတန္းဖုိ႔တကၠသိုလ္ စိတ္ပညာပါေမာကၡ ဂ်ိမ္းမက္ကလီလန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က၎၏ ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္သည္ ကေလးငယ္မ်ားက ဘာသာစကား၏ တည္ေဆာက္မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။

နားလည္သေဘာေပါက္သည့္တုိ္င္ေအာင္ အသံမ်ားမွတဆင့္ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္သည္ဆိုေသာ သီ၀ရီကို ေထာက္ခံေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: Phatpa

No comments: