ထူးစမ္းဖြယ္ရာ စင္ကာပူပင္လယ္ျပင္မွ သဘာ၀ေရပန္းၾကီး။
ဒီေန႕ ၂၅ ေမလ ေန႕လည္ ၂.၃၀နာရီ ခြဲခန္႕ တြင္ စင္ကာပူ၏ အေရွ႕ဘက္၌ ထူးစမ္းဖြယ္ရာ ေရပန္းၾကီး တစ္ခုကိုျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ၄င္းသည္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပံုေပၚသည္။ ေရေတြ က ပတ္ပတ္လည္၀ိုင္းေနျပီး အေပၚသို႕ ပန္းထြက္ေနသည္။

No comments: