ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျမင္ျမင္သမွ် ပါေမာကၡ အစီအစဥ္မ်ား။

ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ မႏၲေလး တကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ နိုင္င့ံ ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္၌ အနိမ့္ဆံုး မဟာသုေတသနဘြဲ႕ရၿပီးသူ တိုင္းသည္ လူေတြ႕စစ္ေဆးေအာင္ျမင္ ပါက ပါရဂူဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ပါရဂူဘြဲ႕ေပးမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္၊ ပထ၀ီ၀င္၊ သမိုင္း၊ ဒႆနိက၊စိတ္ပညာ၊အေရွ႕တိုင္းပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ၊ ဓာတု ေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒႏွင့္ ဘူမိေဗဒ စသည့္ ဘာသာ ရပ္ေပါင္း ၁၄ မ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
အဆိုပါ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္မူ ပညာေရး၀န္ၾကီး ဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္ မ်ားမွ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပမ်ားမွ မဟာသုေတသန က်မ္းၿပီးသူမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၎င္းတို႔သည္ပင္ ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆို ရေၾကာင္း၊ မဟာဘြဲ႕ရသူမ်ားကမူ ေရးေျဖႏွင့္ႏႈတ္ေျဖႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ေျဖဆိုေအာင္ျမင္မွသာ တက္ေရာက္ခြင့္ ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယခုႏွစ္တြင္မူ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပမ်ား နည္းတူ လုပ္သက္ႏွစ္ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိ ၿပီး မဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးပါက ေရးေျဖႏွင့္ ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္လွ်င္ ထိုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။
အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပင္ပမွ မဟာ သုေတသနၿပီးပါကႏႈတ္ေျဖ ေအာင္ျမင္လွ်င္ အဆိုပါသင္တန္းကို တက္ေရာက္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤႏႈတ္ေျဖ စာေမးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္၏ ပါေမာကၡ ဌာနမ•းမ်ားထံစုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေန႔ထုတ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာပါ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (အထက္ျမန္မာျပည္) မႏၲေလး တကၠ သိုလ္ ပါရဂူသင္တန္းသားမ်ားေခၚယူ ျခင္း ကိစၥအသိေပးစာတြင္ ပါရွိသည္။
ေျဖဆိုမည့္ မဟာဘြဲ႕ရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာမ်ားကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီ မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ေျဖဆိုရ မည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ေျဖကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မဟာသုေတ သနဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ား နည္းတူစစ္ေဆးမည္ ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Source: MMTimes

No comments: