ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ျပီးေရာ။

မိမိႏိုင္ငံအတြက္ လွ်ပ္စစ္ကို လံုေလာက္စြာ ျဖန္႕ျဖဴးရန္ မစဥ္းစားပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ပညာရိွသုခမိန္ တစ္စုက သူတို႕ အတြက္ လက္နက္၀ယ္ရန္၊ သူတို႕ မိသားစု ေကာင္းစားဖို႕ အတြက္ သူ႕တစ္ပါးႏိုင္ငံကို ျဖန္႕ျဖဴးရန္ စဥ္းစားေနပံုမွာ နားမလည္ ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရ ေသာ ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။Source:The Voice

No comments: