ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုသစ္ ဖြင့္လွစ္။
ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ေမလ ၂၅ရက္ေန႕က တရား၀င္ဖြင့္ လွစ္လိုက္ရာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား အဖို႕ ျပည္ပရိွ ၄င္းတို႕၏ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား ကို ယခင္လို သိမ္္ငယ္စရာ မလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႕ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

No comments: