သမီးမိန္းကေလးေမြးဖြားရန္ ေဆးလိပ္ေသာက္ရမလိုျဖစ္ေန။

ပဋိသေႏၶေဆာင္စဥ္ မိဘမ်ား ေဆးလိပ္ ေသာက္ပါက ေယာက်္ားေလးထက္ မိန္းကေလးေမြးႏိုင္ေျခ အလြန္မ်ားျပား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးအထူးကု ဆရာ၀န္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ေလ့လာ မႈတစ္ခုကဆိုသည္။ ပဋိသေႏၶႏုစဥ္ မိဘႏွစ္ဦးစလံုး ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ျဖစ္လွ်င္ ေယာက်္ားေလးေမြးႏိုင္ေျခ ထက္၀က္နီးပါး ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ၀မ္းထဲရွိ သေႏၶသားမ်ားေသဆံုးႏိုင္ေသာ အေထာက္ အထားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကသည္။
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေယာက်္ားေလးရရွိႏိုင္ရန္ အေျခအေန ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္သာမက သားအိမ္ အတြင္း၌ သေႏၶသားေလာင္း ခိုင္ျမဲ ေအာင္ မတြယ္ကပ္ႏိုင္ဘဲ ကိုယ္၀န္ ပ်က္သည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ေဆးလိပ္ ေသာက္သူမ်ားကေမြးေသာ ကေလးမ်ား သည္ မိန္းကေလးအခ်ဳိးအစား သိသိ သာသာ မ်ားျပားေနသည္။
လီဗာပူးေဆး႐ံုတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ၉ç၀၀၀ အား ေလ့လာခ်က္အရ ေဆးလိပ္ ေသာက္သည့္ မိဘမ်ား၌ မိန္းကေလး ေမြးဖြားမႈႏႈန္းမွာ အံ့ၾသဖြယ္တိုးလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ကိုယ္၀န္ ေဆာင္စဥ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့ေသာ မိခင္မ်ားသည္ ေဆးလိပ္မေသာက္သူမ်ားထက္ သားေယာက်္ားေလး ေမြးႏိုင္ေျခ သံုးပံုတစ္ပံု ေလ်ာ့နည္းသည္။
ဖခင္ပါေဆးလိပ္ေသာက္လွ်င္၊ ထို႔ျပင္ မိခင္၏အျခားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုပါ ထည့္တြက္လွ်င္ ေယာက်္ား ေလးေမြးႏိုင္ေျခ ထက္၀က္နီးပါးက်ဆင္း သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
လီဗာပူးၿမိဳ႕၊ အပူပိုင္းေဆးပညာသင္ ေက်ာင္းတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ၉ç၀၀၀ အား အေျချပဳ ေလ့လာခဲ့သည့္ ဆန္း စစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာသိပၸံ ပညာအသိုင္းအ၀ိုင္း၌ လူဦးေရ ခ်ိန္ညႇိမႈ ကိစၥကို ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားလာၾကသည္။
လီဗာပူးအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုတြင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း မီးဖြား ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၉ç၀၀၀ အား ေလ့လာခ်က္၌ ေဆးလိပ္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သူမ်ားသည္ မိန္းကေလးေမြး ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး အျခားသူေသာက္သည့္ ေဆးလိပ္မီးခိုး ေငြ႕နံ႔ ရ႐ံုမွ်ႏွင့္ပင္ သေႏၶသားေလာင္း၏ လိင္ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစ ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ကိုယ္တိုင္ေဆးလိပ္ မေသာက္ေသာ္လည္း စီးကရက္ေသာက္ သည့္ ခင္ပြန္းထံမွ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ား ႐ွဴရေသာ မိခင္မ်ားသည္ သားေယာက်္ား ေမြးရန္အေျခအေန ပိုနည္းသြားႏိုင္သည္။
ပါေမာကၡဘားနာ့ဒ္ဘရာဘင္ ဦးေဆာင္ သည့္ သုေတသီမ်ားအဖြဲ႕၏ေလ့လာခ်က္ အရ စီးကရက္တြင္ပါ၀င္ေသာ နီကိုတင္း ကဲ့သို႔ေသာပစၥည္းမ်ားက အဖိုခ႐ိုမိုဆုမ္း ပါေသာ သုက္ပိုးမ်ား မ်ဳိးမေအာင္ရန္ ဖန္တီးေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
Source: MMTimes

No comments: