ကမာၻၾကီးပူေႏြးလာတာ ေနမင္းၾကီးေၾကာင့္ဆိုပဲ။

ဒီတပတ္ထုတ္ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွာေရးထားသားပါ။
ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ ကမာၻၾကီးပူေႏြးလာသည္ႏွင့္အမွ် အဂၤါျဂိဳလ္၊ ပလူတုိ စေသာ ေနအဖြဲ႕အစညး္မ်ားတြင္းရိွ အျခားျဂိဳလ္မ်ားတြင္ပါ ပူေႏြးလာရာ ေနအဖြဲအစည္းကိုယ္တိုင္က ပူေႏြးလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုယူဆလာခဲ့ၾကသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ေန၏ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ကမာၻၾကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္လားဆိုသည္ကို ပညာရွင္မ်ားကေလ့လာသံုးသပ္လွ်ပ္ရွိၾကသည္။
ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ကမာၻၾကီးပူေႏြးလာျခင္းမွာ လူတို႕၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဆို သည္ ထက္ေန၏အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ၾကံဳရေသာ သဘာ၀လကၡဏာ တစ္ရပ္ဟု ခန္႕မွန္း ၾကပါသည္။
ယခင္အတိတ္ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကပင္ေန၏အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ကမာၻကို ရိုက္ခတ္ခဲ့ေပရာ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ယင္းသို႕ျဖစ္လာျခင္းေလာဆိုသည္ကို သံုးသပ္လွ်ပ္ ရိွၾကသည္။
အဂၤါျဂိဳလ္ေပၚရိွ ေရခဲျပင္မ်ားအရည္ေပ်ာ္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ျခင္းသည္ေနမင္းေၾကာင့္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ကမာၻသည္လည္း ယင္းကဲ့သို႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳးၾကံဳေတြ႕လာရျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု ပညာရွင္မ်ားကယူဆလာေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

No comments: