စင္ကာပူသတင္းစာမ်ားမွ အခြန္/ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အေၾကာင္းေျပာဆိုခ်က္မ်ား။

ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ထုတ္ TODAY Newspaper ၂၂ မတ္လ ၂၀၀၇ ရဲ႕ ျပည္သူ႕ေအာ္သံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြန္နဲ႕ပတ္သတ္ျပီးထပ္မံေဖာ္ျပထားသာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းတိုးခကို S$၂၀၀ သာေဖာ္ျပထားသာေတြ႕ရျပီး၊ အမွန္မွာ ေတာ့ S$၃၀၀ ေပးေနရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

No comments: