လူသားနဲ႔ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစပ္ သေႏၶသားေလာင္း သုေတသန လုပ္ခြင့္ျပဳ

လူသားႏွင့္ တိရိစာၦန္သေႏၶသားဖန္တီးတည္ထြင္ခြင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳရန္ကိစၥကို ခြင့္ျပဳရန္အတြက္စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က မူအားျဖင့္သေဘာတူညီခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၎မ်ိဳးစပ္မ်ားကို အသံုးျပဳလိုၾကေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းသီီးျခားစီ ေလ်ာက္လႊာတင္ၾကရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း Human Fertilisation and Embryology Aythority HFEA အဖြဲ႔ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သုေတသနျပဳလုပ္မႈမွာလည္း အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ား အတြက္ကုထံုးမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့မႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ျငိမ္ေနၾကေၾကာင္း HFEA ေဆြးေႏြးခ်က္အရသိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သတင္းေၾကာင္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ကုန္ၾကေၾကာင္း အဆိုပါမ်ိဳးစပ္စမ္းသပ္မႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားကေျပာသည္။ စတင္းဆဲလ္ Stem Cell ထုတ္ယူရန္ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အေနႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူသား၏ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ိဳးဥမ်ားကို ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ မ်ိဳးစပ္သေႏၶသားဖန္တီးရန္ လိုလားေနၾကသည္။

ထိုသို႔ဖန္တီးျပီးပါက ၎သေႏၶသားကို ၁၄ ရက္အတြင္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရမည္။ ကလပ္စည္း(ဆဲလ္)မ်ားသည္ ခႏၶာကို္ယ္ တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံကိုဖြဲ႔စည္းေပးထားသည္။ ၎မွ တစ္သ်ဴးမ်ားျဖစ္လာရန္ အလားအလာရွိသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ မ်ိဳးပြားကုသမႈမွ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ လူသားမ်ိဳးဥမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားရသည္။

လန္ဒန္ Kings ေကာလိပ္ႏွင့္ Newcastle တကၠသိုလ္တို႔မွ အဖြဲ႔နွစ္ဖြဲ႔က HFEA အဖြဲ႔သို႔ မ်ိဳးစပ္သေႏၶေလာင္းအသံုးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

၎ေလ်ာက္လႊာႏွစ္ခုကိုလာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သီးျခားစီစစ္ေရးၾကားနာမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုသည္။ HFEA ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အစိုးရက ၎သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သေႏၶသားသုေတသနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒမ်ား ေခတ္မမီေတာ့ရံုမက ယခုျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္းမရွိေခ်။ မူလက အစိုးရသည္ စကၠဴျဖဴစာတန္းျဖင့္ ယခုသုေတသနလုပ္ငန္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္ျပင္ခဲ့သည့္ဝန္ၾကီးမ်ားကို လူသားမ်ိဳးစပ္သေႏၶေလာင္းသည္ ၉၉.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း လူသားမ်ိဳးေစ့ပါျပီး တိရိစာၦန္မ်ိဳးေစ့ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း သာပါေၾကာင္း အသိေပး၍ ေျပာင္းလဲခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို ပါလီမန္က အတည္မျပဳမီကပင္ HFEA အဖြဲ႔က၎တို႔ ကိုယ္တိုင္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ Linacre Center of Healthcare Ethics မွ ေဒါက္တာ ဟက္လမ္ဝပ္ကမူ ယခုစမ္းသပ္မႈသည္ သေႏၶသားေလာင္း အခြင့္အေရးမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ေနခ်ိန္အတြင္း သေႏၶသားေလာင္းသည္ ၎ဘဝရွင္သန္မႈကို ဆံုးရံႈးရံုတင္မက လူသားမိဘမ်ား အခြင့္ေရးပါဆံုးရံႈးေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဝပ္ကေျပာသည္။

မ်ိဳးစပ္သေႏၶသားေလာင္းကို အသံုးခ်ျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် လက္မခံႏုိ္င္ေၾကာင္း ၎သည္ လူသားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Comment တာ Reproductive Ethics လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔မွ ဂ်ိဳ႕ဖင္းကြင္တာေဗးလ္က ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: Phatpa

No comments: