မိုက္ကရိုေဝွ႕နဲ႔ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက ္အေငြ႔ အဆုတ္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္

စက္ရံု အလုပ္သမားသာမဟုတ္ စားသံုးသမ်ားသည္ မိုက္ကရိုေဝွ႔မီးဖိုတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေထာပတ္ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက္ မွထြက္ေသာအေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစႏိုင္ေၾကာင္း အဆုတ္ေရာဂါ သုေတသနျပဳေနသည့္ ဆရာဝန္တစ္ဦးက ဖက္ဒရက္ ဥပေဒသမားမ်ားထံသတိေပးသည့္ စာတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့သည္။

ဒင္ဗာ-ဂ်ဴးအမ်ိဳးသား ေဆးဖက္ႏွင့္ သုေတသနစင္တာမွ အဆုတ္ေရာဂါဆို္င္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ေရးသားေဖာ္ျပရာ၌ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ရပ္အေနႏွင့္ စားသံုးသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်ဆိုသလို မိုက္ကရိုေဝ့ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက္မွ အေငြ႔မ်ားရွဴရႈိက္ခဲ့ မႈေၾကာင္း အဆုတ္ေရာဂါ ခံစားေနရသည္ကို ေတြ႔ ရသည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစားအေသာက္စက္ရံုမ်ား၌ ဓာတုအနံ႔ရတာမ်ားေၾကာင့္ ေဝဒနာခံစားရေသာ၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

ယခုေတြ႔ရွိခ်က္ကိုတံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ Flavor ႏွင့္ Extract ထုတ္လုပ္သူမ်ားအစည္းအရံုးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာ၌ ၎အသင္းဝင္မ်ားကို ေထာပတ္အနံ႔ထည့္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ Diacetyl အေရအတြက္ေလ်ာ့ထည့္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ Diacetyl ဒိုင္ရာစီတိုင္းကို FDA ကအန႔ံထည့္ရာတြင္ သံုးႏုိင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးထားသည္။

Source: Phatpa

No comments: