တစ္ရက္ငါးနာရီေအာက္ အိပ္စက္သူေတြ နွလံုးေရာဂါနဲ႔ေသဆံုးနုိင္မႈ နွစ္ဆပိုမ်ား

လံုေလာက္ေသာ အိပ္စက္မႈမရခဲ့ေသာသူမ်ားသည္ နွလံုးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးနုိင္ဖြယ္ရွိမႈ နွစ္ဆပို၍ရွိေနေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

အေၾကာင္းရင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ မသိရေသးေသာ္လည္း အိပ္ေရးမ၀ျခင္းသည္ နွလံုးကို တုိက္ခုိက္မႈနွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ ေသြးဖိအားတုိးမႈနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္း ၁၀၀၀၀ ကို ၁၇ နွစ္ၾကာေလ့လာခ်က္အရ တစ္ညတြင္ ၇ နာရီအိပ္ခ်ိ္န္ကိုေလ်ာ့၍ ၅ နာရီနွင့္ေအာက္ အိပ္စက္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈအႏၱရာယ္မွာ ၁၇ ဆျမင့္လာသည္ဟုဆုိသည္။

နွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေသဆံုးရမႈမွာလည္း နွစ္ဆေက်ာ္သည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္က ေခတ္သစ္အလုပ္မ်ားေနၾကေသာ လူေနမႈဘ၀ပံုစံမ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပေနေၾကာင္း warwick ေဆးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡဖရန္စက္ကို ကက္ပူစီယိုက ကင္းဘရစ္ၿဗိတိသွ်အိပ္စက္မႈ အသင္းႀကီးကြန္ဖရင့္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္တြင္ လူဦးေရ ၄၀ ရာခုိင္နႈန္း၊ အဂၤလန္တြင္ သံုးပံုတစ္ပံုတုိို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ငါးနာရီခန္႔သာ အိပ္စက္ေနၾကသည္။

လက္ရွိလူ႔အဖြ႔ဲအစည္းက အိပ္ခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ရန္ဖိအားေပးေနမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ၅ နာရီေအာက္ အိပ္စက္ခဲ့လွ်င္ မေကာင္းေသာ အယူအဆတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကက္ပူစီယိုနွင့္အဖြဲ႔၏ ေလ့လာမႈ၌ အသက္ ၃၅ နွင့္ ၅၅ ၾကားရွိ လူမ်ား၏ ၎တို႔ဘ၀တြင္ ၁၉၈၅-၈၈နွင့္ ၁၉၉၂-၉၃ တုိ႔၌ အိပ္စက္သည့္ပံုစံမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏ အေသအေပ်ာက္ကို ၂၀၀၄ခုနွစ္တြင္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို အျခားေသာအႏၱရာယ္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အသက္အရြယ္၊လိင္၊ေဆးလိပ္နွင့္ အရက္ေသစာေသာက္သံုးမႈ၊ ခႏၶာကိုယ္အညႊန္းကိန္း၊ေသြးတိုးနွင့္ ကိုလက္စထေရာ စသည္တုိ႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းခ်ိန္ထိုးခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ခုနွစ္ကထက္ ၁၉၉၀ တြင္ အိပ္ခ်ိန္ပို၍ေလ်ာ့လာသူမ်ားသည္ နွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာအႏၱရာယ္နွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာသိခဲ့ရသည္။

ထုိ႔အတူပင္ တစ္ရက္လွ်င္အိပ္ခ်ိန္ ၉ နာရီထက္ေက်ာ္၍ အိပ္စက္သူမ်ားမွာလည္း အေသအေပ်ာက္နႈန္း ပို၍ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဤေနရာ၌ နွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာေရာဂါနွင့္ မဆက္ႏြယ္ေတာ့ဘဲ အျခားက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ စိတ္ဖိစီးမႈ သို႔မဟုတ္ ကင္ဆာနွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဒဏ္ျဖစ္မႈတို႔နွင့္ သက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း ကက္ပူစီယိုကေျပာသည္။

တစ္ရက္လွ်င္ ၇နာရီအိပ္စက္မႈသာ က်န္းမာေရးအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကတင္ျပသည္။

Source: Phatpa

No comments: