သံဃာေတာ္မ်ား ကို ရိုက္ႏႈက္ျခင္းသည္ သာသနာျပဳရာေရာက္၏ တဲ့. ထူးဆန္းပါေပ့..ကိုျမင့္ေမာင္ရယ္။

က်ေနာ္နားလည္ ထားေသာ၊ က်ေနာ္ အဖိုးအဖြား၊ အေဖအေမနားလည္ထားေသာ သံဃာမွာ ဘုရားသားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးထဲမွာ ပါ၀င္သည့္ ရတနာ သံုးပါးထဲမွ တစ္ပါးအပါ အ၀င္ျဖစ္သည္။ ဒါေမမယ့္ ဒီေန႕သတင္းစာဖတ္လိုက္ရာ အံ့လည္းအံ့ၾသ.ၾကားလညး္ မၾကားဘူး ဘဲ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ မိမိအာဏာတည္ျမဲေရ အတြက္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေမာင္က သံဃာေတာ္ကို ရိုက္ႏွက္ျခင္းသည္ သာသနာျပဳရာေရာက္သည္ လို႕ ေျပာဆိုသည္ ကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ေျပာလိုက္ေတာ့ျဖင့္ သာသနာေတာ္ သန္႕ရွင္းေရး၊ သာသနာေတာ္ သန္႕ရွင္းေရးျဖင့္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရက မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမွားကို မေတာင္းပန္မဲ့အျပင္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ေတာင္ထပ္မံ ရိုက္ႏွက္မည့္ သေဘာ ေျပာလိုက္သည္။ ျပီးေတာ့ စာမတတ္မွန္း ေသခ်ာသည္။ ဒီေလာက္မ်ားျပား လွသည့္ ကံေဆာင္ေနသည့္ သံဃာအေရအတြက္ ကို တစ္ျပည္လံုးရိွ သံဃာအေရအတြက္၏ ၂% လို႕ဆိုျပန္သည္။

No comments: