ဂ်ပန္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ရန္ကုန္သို႕လာမည္။

ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း အတြင္း က စစ္တပ္မွ ေသနတ္ျဖင့္ အျပစ္ခံခဲ့ရ၍ ေသဆံုးသြားေသာ ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္ ကိစၥစံုစမ္းရန္ ႏွင့္ စိတ္ဆိုးေနေသာ ဂ်ပန္မ်ား၏ စိတ္ကို ေျပေပ်ာက္ ေစရန္ ဂ်ပန္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ကယခု သတင္းပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ သို႕သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

1 comment:

Anonymous said...

Υour post provideѕ verіfіеd helpful tо mе реrsonally.

It’s veгу useful аnԁ yοu гeаllу
are ceгtainlу quite knowleԁgeаble in this гegion.
You have opened ouг eyes in οrder to numeгous
opiniоn of this ѕpecifіс
subjеct using intriguіng and ѕound wrіtten сontent.


Here iѕ my wеb-site - buy phentermine
Feel free to visit my website :: buy phentermine